Simuna Vabatahtliku Tuletõrje Selts

Materjalid uue liiklusseaduse muudatustest

Maanteeamet

29.04.2011

Materjalid uue liiklusseaduse
muudatustest

Alates käesoleva
aasta 1. juulist hakkab kehtima uus liiklusseadus, mis ühendab Eesti teeliiklust
reguleeriva kahe põhiakti – liiklusseaduse ja Vabariigi Valitsuse 2. veebruari
2001. a määrusega nr 48 kehtestatud „Liikluseeskirja” sätted. Uus liiklusseadus
võimaldab seaduse tasandil rahvusliku liiklusohutusprogrammi selgemat
reguleerimist ja loob suuremad eeldused liiklusohutuse paranemiseks Eesti
teedel.

Alljärgnevalt on välja toodud materjalid
olulisimate muudatuste kohta seoses uue liiklusseadusega. Täiendav informatsioon
liiklusseaduse muudatuste kohta on koondatud internetilehele aadressiga: www.mnt.ee/liiklusseadus2011/

Muudatused:

Halva nähtavuse korral, pimeda ajal ja hämaras on helkuri kandmine
kohustuslik ka asulas

Uue liiklusseadusega muutub möödasõidumanöövri tähendus
Uus liiklusseadus kohustab sõidukijuhti pöörde sooritamisel teed
andma

Uus liiklusseadus karmistab liiklusreeglite rikkumise korral
esmase juhiloa vahetamist

Mopeedi juhtimiseks on vajalik mopeedi juhtimise õigus
Mopeedi registreerimine muutub käesoleva aasta juulist
kohustuslikuks

Liiklusohutuse seisukohast olulisemad liiklusreeglistiku
muudatused

Hävinenud sõidukite tehnonõuetele vastavus kaotab kehtivuse

Lammutustõendi alusel sõidukeid enam ei registreerita
Sihtotstarbelised tööseadmed ei kuulu registreerimisele
Sõidukeid ei registreerita enam hooldussõidukiteks
Uus liiklusseadus kehtestab nõuded võistlusautodele ja nende
kasutamisele

Väikesaartel on võimalik teostada tehnonõuetele vastavuse
kontrolli

Põllumajanduslikud liikurmasinad vabastatakse tehnonõuetele
vastavuse kontrollist

Muudatused seoses juhiloa vahetamisega kehtivusaja möödumisel ning
muudatused seoses juhtimisõiguse äravõtmise

Voldikud ja trükised

Voldik liiklusreeglistiku muudatuste kohta | Брошюра об изменениях и дополнениях к правилам дорожного
движения
Voldik juhtimisõiguse taotlejale
Voldik sõidukitega seonduvate muudatuste kohta 
Lapse ohutu
sõidutamine autos

Esitlus möödasõidu selgitamiseks
Märgid ja teemärgised

Videomaterjalid

Nõuded
mootorsõiduki juhile vähekaitstud liikleja ohutuse tagamisel

Nõuded sõiduki
turvavarustuse kasutamisele

Nõuded
mootorsõiduki juhile

Klipid
liiklussaates Rooli Võim

Klipid
liiklussaates Stop

NB! Kui Teil ei
avane kirjas esitatud viited, siis materjalid leiab aadressilt: http://www.mnt.ee/index.php?id=14007

Timo
Vijar
Avalike suhete osakond
Tel +372 50 80 877

Advertisements

8. mai 2011 Posted by | Määratlemata | Lisa kommentaar